פרינג ישראל

תנאי השימוש באתר

אנא קרא ועיין בקפידה בתנאי השימוש שלהלן טרם שימושך באתר זה.בעשותך שימוש באתר זה, אתה מסכים לתנאי שימוש אלו. במידה ואינך מסכים לתנאים אלו, אנא צא מן האתר והתעלם מן המידע הנכלל כאן.

מידע כללי

אתר זה מכיל חומרים העוסקים בחברת Ferring pharmaceuticals Ltd. (להלן: "חברת פרינג"), אשר עשויים להיות רלבנטיים לעובדיה וללקוחותיה של חברת פרינג, כמו גם לחברים בקהילת הבריאות ולציבור הרחב. "מסונפות" משמעותן תהא כל ישות חוקית השולטת, הנשלטת או שנמצאת בשליטה במשותף על ידי או תחת שליטה במשותף יחד עם Ferring pharmaceuticals Ltd. אנא הרגש חופשי לגלוש באתר זה. הגישה והשימוש שתעשה במידע הנכלל כאן יהיו כפופים לתנאי השימוש הבאים ולכל דין חל. בפנייתך לאתר זה וגלישתך בו, אתה מקבל, ללא הגבלה או מגבלה, את תנאי שימוש אלו ומאשר כי הם גוברים על כל הסכם אחר הקיים בינך לבין חברת פרינג.
חברת פרינג מתחזקת את אתר זה לשם שימושך האישי. אתר זה ותכניו תוכננו כך שיעמדו בקנה אחד עם חוקיה ותקנותיה של מדינת ישראל. בעוד שיש בידך האפשרות להיכנס לאתר זה מחוץ לתחומי מדינת ישראל, הרי שהאתר נשלט ומנוהל ממדינת ישראל.
אנא שים לב כי מידע המוצג באתר זה לגבי מוצרים מיועד אך ורק לשימש כתקציר המובא לנוחות המבקר באתר ביחס לפעולותיה של חברת פרינג. לא כל המוצרים או האינדיקציות הורשו ברישיון בכל מדינה ומדינה, ואלו עשויים להיות כפופים לשינויים שיחולו ממקום למקום. לשם קבלת מידע ספציפי אודות מוצרים, עליך תמיד לבדוק את התקציר המקומי של מאפייני המוצר. לשם קבלת עצה בדבר סוגיות רפואיות עליך תמיד להתייעץ עם הרופא המקומי שלך.
בעוד שאתר זה עלול לכלול מידע הקשור למצבים רפואיים מסויימים ובאופן הטיפול בהם, הרי שבהתקיים מצב רפואי כאמור, עליך לגשת ללא דיחוי לרופא או לשירות הבריאות שלך. חברת פרינג אינה מציעה אבחנה רפואית פרטנית או עצה טיפולית למטופלים מסויימים. אכן, רק הרופא שלך או מומחה בריאות אחר, כמו גם מתווך מיודע (learned intermediary), יוכלו לקבוע האם מוצר שתיאורו מופיע באתר זה מתאים עבורך.
אנא התייעץ עם הרופא שלך או עם בעל מקצוע מוסמך אחר בתחום הבריאות טאם שימושך באיזה מן המוצרים הנזכרים באתר זה.

זכויות יוצרים ומגבלות על השימוש בחומרים (שימוש שאינו מסחרי)

האתר חוסה תחת הגנת זכויות יוצרים. כל חומר טקסטואלי או גראפי שתעתיק, תדפיס או תוריד מאתר זה מורשה עבורך על ידי חברת פרינג ו/או החברות הבנות שלה עבור שימושך האישי, הביתי והלא מסחרי בלבד, בתנאי שלא תעשה בו כל שינוי או תמחוק כל הודעה בדבר זכויות יוצרים, סימני מסחר או הודעה אחרת העוסקת בזכויות קנייניות.

הגבלת אחריות

חברת פרינג תעשה מאמצים סבירים על מנת לכלול מידע מדוייק, שלם ועדכני באתר זה, עם זאת, חברת פרינג אינה מתחייבת או מציגה כל מצג באשר למידת דיוקו, שלמותו או תדירות עדכונו. כל המשתמשים מסכימים כי כניסתם לאתר זה היא סיכון שהם נוטלים על עצמם, וכי חברת פרינג, כמו גם כל צד מעורב ביצירה או בשליחת אתר זה, לא יחובו בנזיקין מכל סוג שהוא, לרבות וללא הגבלה, בכל נזקים מיוחדים, ישירים או עקיפים, מסתברים, תוצאתיים או עונשיים (אפילו אם ידעה חברת פרינג לגבי אפשרות התקיימות של נזקים אלו כאמור) אשר יקומו בשל כניסה ל-, או השימוש במידה הכלול באתר זה, או כל משגים או השמטות, טעויות כתיב, מידע בלתי עדכני, אי דיוקים טכניים או תמחור לא מדוייק, טעויות דפוס או טעויות אחרות המופעיות באתר זה. הגבלה זו כוללת נזקים ל-, או כל וירוס שהוא אשר עלול להדביק את ציוד המחשב שלך.

תנית פטור

המידע והחומרים קשורים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. אתר זה, וכל המידע והחומרים הקשורים הנכללים בו, מוצג "כפי שהוא" (AS IS). חברת פרינג לא מציגה כל מצג או מתחייבת בכל התחייבות שהיא בקשר לשלמותו, דיוקו, מידת עדכניותו או התאמתו, או תאימותו, שימושיותו, זמינותו או הפעלתו של אתר זה או של המידע או החומרים הנכללים בו. בעשותך שימוש באתר זה, אתה נוטל על עצמך את הסיכון שהמידע והחומרים באתר זה עלולים להיות חלקיים, לא מדוייקים, לא עדכניים או שהם לא יתאימו לצרכיך או לדרישותיך. חברת פרינג פוטרת עצמה באופן ספציפי מכל התחייבות, במפורש או במרומז, לרבות וללא הגבלה, להתחייבויות או לסחירות, התאמה למטרה מסויימת, ואי הפרה בקשר עם אתר זה והמידע, הגרפיקה וחומרים הנכללים בו.

קישורים לאתרים אחרים

אתר זה עשוי להכיל קישורים ל-, או להיות נגיש דרך קישורים מאתרים אחרים ברשת האינטרנט. חברת פרינג לא נושאת בכל אחריות ל-, או בשליטה על, התכנים, מידת הזמינות, התפעול או הפעולה של אתרים אחרים אליהם עשוי להיות מקושר אתר זה או שממנו יהיה ניתן להכנס לאתר זה. חברת פרינג אינה מציגה כל מצג ביחס לתכנים של כל אתר אחר שאליו תוכל להיכנס מאתר זה.

בנוגע לפרטיות שלך

הכניסה לאתר זה עשויה להיות מנוטרת על ידי חברת פרינג. במידה וזו תנוטר, כתובת ה-URL המבוקשת, המכונה שממנה בוצאה הבקשה, וזמן הבקשה, יירשמו לשם עריכת סטטיסטיקות כניסה ולשם צרכי בטחון. כניסתך ושימושך באתר זה מהוות את הסכמתך לניטול כללי כאמור. אנא פנה למדיניות הפרטיות של חברת פרינג על מנת לקבל פרטים על אופן האיסוף והשימוש במידע שעשוי להיאסף באתר.

סימני מסחר

כל סימני המסחר, הלוגואים (סמלילים) וסימני השירות המופיעים באתר זה, ואלו המסומנים בסמל של סימן מסחר או בסוג דפוס ששונה מהטקסט המקיף אותו, הינם סימני מסחר המצויים בבעלותה של, או המצויים בשימוש תחת רישיון על ידי חברת פרינג, חליפיה ומסונפיה. על אף האמור בתניה זו, כל השמות והסימנים האחרים הנזכרים באתר זה הינם שמות מסחריים, סימני מסחר או סימני שירות של בעליהם, בהתאמה.

היעדר רישיון

באתר זה לא יפורש דבר כלשהו כדבר המעניק, בדרך של תוצאה, השתק או בדרך אחרת, כל רישיון או זכות שימוש, בכל צורה או אופן, בכל פטנט, זכות יוצרים או סימן מסחר של פרינג. אנא דע כי פרינג מגנה על זכויות הקניין הרוחני שלה במלוא המידה המותרת לה לפי כל דין.

מסירה (של מידע לחברת פרינג)

מסירת כל מידע שמסירתו לא התבקשה, כגון מסירת שאלות, הערות או הצעות לחברת פרינג, בין אם באמצעות אתר זה או בכל אופן אחר של תקשורת, לא תיחשב כסודית. חברת פרינג לא תהיה מחוייבת כלפיך בשום צורה ביחס למידע מעין זה. במסירת כל מידע לחברת פרינג, אתה מבין כי חברת פרינג תהיה רשאית באופן חופשי לשכפל, לעשות שימוש, לגלות, להקרין, להציג, לשדר, לבצע, ליצור יצירות נגזרות ולהפיץ את המידע לאחרים ללא הגבלה, ולהרשות לאחרים לעשות כן. בנוסף, חברת פרינג תהיה רשאית לעשות שימוש בכל רעיונות, קונספטים, ידע או טכניקות שיכללו במידע כאמור לכל מטרה שהיא, לרבות אך ללא הגבלה, לפיתוח, ייצור ושיווק מוצרים ופריטים אחרים הכוללים רעיונות, קונספטים ידע או טכניקות מעין אלו כאמור.

שונות

על תנאי השימוש באתר זה יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. במידה והוראה כלשהי מתנאי שימוש אלו תוכרז כבלתי חוקית, בטלה, או בלתי ניתנת לאכיפה, מכל סיבה שהיא, אזי הוראה זו תבוטל או תוגבל במידה המינימלית הנדרשת וביטול או הגבלה כאמור לא ישפיעו על תוקפן ועל מידת אכיפתן של כל הוראות נותרות כלשהן. תנאי השימוש באתר זה מהווים את כלליות ההסכם בין חברת פרינג ובינך ביחס לנושא הנדון בהסכם זה ואתה מסכים לשפות את חברת פרינג בגין כל טענות או נזקים שייגרמו בשל אי עמידתך בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו.
ייתכן ואתר חברת פרינג לא יהיה זמין מעת לעת בשל כשלים מכניים, כשלי טלקומוניקציה, תוכנה, חומרה וספקים מצד שלישי, כמו גם בשל עדכונים או עבודות הקמה. אין באפשרותה של חברת פרינג לחזות או לשלוט בעיתוי שבו השבתה מעין זו תחול והיא אינה יכולה לשלוט במשכה של השבתה כאמור או לחוב בכל נזק אשר ייגרם כתוצאה ממנה.
חברת פרינג שומרת לעצמה את הזכות לשנות או למחוק חומרים מאתר זה בכל עת.
פרינג תהיה רשאית, בכל עת, לתקן את תנאי שימוש אלה באתר על ידי עדכון של פרסום זה. כל תיקון מעין זה יחייב אותך ולכן, עליך לבדוק מעת לעת את תנאי שימוש אלה על מנת לבחון את תנאי השימוש החלים באותה העת.

מדיניות הפרטיות של פרינג

חברת פרינג מודה לך על שביקרת באתר שלה. משום שאנו מחוייבים לכבד את פרטיותם של מבקרי האתר שלנו, מדיניות הפרטיות של האתר מתארת את המידע שאנו נהיה רשאים לאסוף ממך במהלך ביקורך באתר שלנו, את האופן שבו נהיה רשאים לעשות בו שימוש ואת האופן שבו נגן על המידע שתוכל לבחור לספק לנו. מדיניות זו מסבירה את המאמצים לאזן את האינטרסים העסקיים שלנו באיסוף ובניצול המידע שנקבל ממך עם הצורך שלך בהגנה וניהול נאותים של כל פריט מידע מזהה אישי שתחלוק עמנו. אנא שים לב כי בכניסתך ובעשותך שימוש באתר זה אתה מסכים באופן אוטומטי לשימושנו בכל מידע שסופק על ידך בקנה אחד עם מדיניות זו.

מידע מזהה אישי

מידע מזהה אישי כולל את שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך, כתובת הדוא"ל שלך או כל פרט מידע אחר אשר עשוי לשמש באופן סביר על מנת לזהות אותך באופן פרטני. חברת פרינג אוספת מידע מזהה אישי ממבקרי האתר רק כאשר זה נמסר באופן וולונטרי. חברת פרינג לא תאסוף ממך מידע מעין זה באתר שלנו כאמור בכל דרך אחרת.
בכל אותם חלקים של האתר שלנו שבהם אנו מספקים לך את האפשרות להזין מידע מזהה אישי, אנו נודיע לך אודות השימושים שאנו מתכוונים לבצע במידע זה בכל מקרה נתון. כאשר חברת פרינג תקבל מידע מזהה אישי, אנו נהיה רשאים לעשות בו שימוש למטרות עסקיות סבירות, ממש כפי שעסקים לא-אינטרנטיים היו עושים. לדוגמא, אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע זה על מנת ליצור עמך קשר, דרך דוא"ל או דרך דואר רגיל, על מנת לספק לך מידע שאנו מאמינים כי עשוי להיות לך בו עניין. כמו כן, ניתן יהיה לעשות בו שימוש על מנת לכנס מידע ולבצע ניתוחים על מנת להבין ולשרת את צרכי הלקוחות שלנו. המידע מכונס גם על מנת להעריך את השימוש ואת התועלת בשירותים שאנו מספקים באופן מקוון. ניתן יהיה להעביר את המידע שלך למטרות עיבוד ושימוש אל מתקנים של פרינג בארצות ואיזורים אחרים של העולם. מידע מזהה אישי לא יימכר או יושכר על ידי חברת פרינג אלא אם המשתמש קיבל הודעה והביע את הסכמתו במפורש, מראש, להעברה מעין זו.

מידע שנאסף/מידע צבור

אתר חברת פרינג עשוי גם לאסוף מידע ממך אשר אינו מזהה ואישי. לדוגמא, אנו עשויים לעקוב אחר מידע אודות התאריך והשעה שבה מבקרים נכנסים לאתר שלנו, סוג הדפדפן שבו הם משתמשים והאתר שממנו הם מתחברים לאתר שלנו. האתר שלנו אוסף מידע זה על ידי הנחת מקטעי מידע מסויימים המכונים "עוגיות" (Cookies) במחשבו של המבקר. טכנולוגיה זו לא אוספת מידע אישי מזהה של מבקר יחידני, אלא מידע זה נאסף באופן צבור. הקוקיות יכולות לגלות לנו באיזה אופן ביקרו ומתי ביקרו עמודים מסויימים באתר ועל ידי כמה אנשים. מידע צבור זה יאפשר לנו לשפר את האתר על מנת לשרת וליידע אותך בצורה טובה יותר. כמו כן, הדבר יוכל לאפשר לך גישה מקוצרת לאתרי עניין באתר שלנו כאשר תיכנס מחדש למערכת שלנו. צירוף התקן זה למערכת שלך לא ישפיע בשום דרך על ביצועיה.

קישורים לאתרים אחרים

כמשאב לטובת מבקרינו, חברת פרינג תהיה רשאית לספק קישורים לאתרים אחרים. אנו מנסים לבחור בקפידה את אותם האתרים אשר אנו מאמינים כי יהיו שימושיים ויעמדו בסטנדרטים הגבוהים שאנו מציבים לדיוק ולתועלת המידע. יחד עם זאת, משום משום שהעיצוב והתכנים של האתר עלולים להשתנות בצורה כה מהירה, אין אנו יכולים לערוב לסטנדרטים של כל אתר שאליו נפנה בקישור. כמו כן, לא נהיה אחראים לתכנים של כל אתר שאינו של חברת פרינג. בנוסף, אין אנו יכולים לערוך למדיניות הפרטים של כל אותם אתרים אחרים ואנו מציעים כי תבדוק את מדיניות הפרטיות של כל אותם אתרים באופן ישיר.

בחירה

במידה ותחפוץ להפסיק לקבל כל דברי דוא"ל או שדרים אחרים מחברת פרינג אשר עלולים להישלח אליך בעתיד בהתבסס על בקשת מידע כאמור מצדך, או במידה ושלחת מידע מזהה אישי דרך אתר של חברת פרינג ואתה מעוניין שנמחוק מידע זה מרשומותינו, אנא הודע לנו דרך הכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. באתר זה. בקשותיך בנושא זה יכובדו.

דיוק

חברת פרינג תעשה כל מאמץ על מנת לשמור על דיוקו ועל סודיותו של כל מידע אישי שתספק לנו. במידה ותחפוץ לבצע תוספות או תיקונים אחרים למידע ששלחת, אנא שלח אותם אלינו דרך טופס יצירת הקשר המצוי באתר.

אבטחה

כל המידע שנשלח לאתר חברת פרינג מאובטח במידה האפשרית תוך שימוש בטכנולוגיה הקיימת. צדדים שלישיים בלתי מאושרים לא אמורים להיות בעלי גישה למידע זה במהלך המשלוח. אנו נאחסן את המידע שתחלוק איתנו באופן מאובטח וננקוט בצעדים המתאימים על מנת להגן עליו מפני גישה או גילוי לא-מאושרים. בעוד שאין בנמצא אמצעי אבטחה המסוגלים לספק 100% של הגנה, אנו עושים שימוש בטכנולוגיה ובמערכות החדישות ביותר על מנת למנוע גישה לא-מורשה למידע בו אנו מחזיקים. אנו נגביל את הגישה למידע זה אך ורק לאותם אנשים מטעמה של חברת פרינג הדרושים להיות מיודעים לגביו. אנו נדריך את הצוות שלנו בקשר עם חובתם להגן על פרטיותך.

ילדים

חברת פרינג לא תאסוף בכוונת מכוון או תשיג מידע מזהה אישי אודות ילדים שגילם נמוך מ-18 שנים. במידה וייתכן כי ילדיך שלחו אלינו מידע מבלי לציין את גילם האמיתי, ואתה מעוניין כי נסיר אותו, אנא יידע אותנו באמצעות טופס יצירת הקשר המצוי באתר, ואנו נמחק מידע זה באופן מיידי.

שינויים

כל שינוי שיתבצע במידיניות פרטיות זו יפורסם ללא דיחוי במקום זה. אנא בדוק את מדיניות הפרטיות באופן תדיר על מנת לבחון שינויים כלשהם אשר עשויים היו להתבצע.

תודה לך על ביקורך באתר חברת פרינג. אנו מעריכים את העניין שגילית ואת רעיונותיך. במידה ויהיו לך הערות או חששות כלשהם לגבי השימוש במידע שנמסר לחברת פרינג דרך אתר האינטרנט, אנא צור עמנו קשר דרך טופס יצירת הקשר המצוי באתר.

 

ראו עמוד "מדיניות פרטיות" לחברת פרינג ישראל.

פרטי קשר

פרינג פרמצאוטיקלס בע"מ – Ferring Pharmaceuticals Ltd.

רח' השיטה 8 ת.ד. 3551 פארק התעשיה הדרומי , קיסריה 38900

טלפון : 04-6309500
פקס : 04-6309511

קבלו עדכונים

רשת פרינג

לקבלת מידע נוסף
מלאו את הפרטים הבאים:
שם (*)
יש למלא שם ומשפחה.
טלפון (*)
יש למלא מספר טלפון
עיר מגורים (*)
Invalid Input
דוא"ל (*)
יש למלא כתובת דוא"ל תקינה.